Η ατομική-ομαδική-κοινωνική υποστήρξη περιλαμβάνει: 

  1. Παρακολούθηση του κοινωνικου οικογενειακού προφίλ
  2. Συνεργασία και ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
  3. Συνεργασία με αρμόδιους φορείς
  4. Ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
  5. Παρακολούθηση της κοινωνικής εξέλιξης των μαθητών/τριών

 

Προγράμματα

Ατομικής- ομαδικής ψυχολογικής στήριξης και συβουλευτικής για:

  1. Μαθητές/τριες
  2. Εκπαιδευικούς
  3. Γονείς και κηδεμόνες

Η συμβουλευτική ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες (Social support services counselors) αφορά το κοινωνικό και συναισθηματικό κομμάτι και θα παρέχει ψυχολογική στήριξη. Προκειμένου να αναπτυχθεί μια επιτυχημένη συμβουλευτική σχέση θα πρέπει να υπάρχει αποδοχή, ανταπόκριση, εμπιστοσύνη, εχεμύθεια, δημιουργία κλίματος, όπου θα μπορούν οι μαθητές/τριες, γονείς (κηδεμόνες), καθηγητές/τριες και λοιπό προσωπικό να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματα τους.