Βασικοί σκοποί των 3 εργαστηρίων είναι:

  1. Προεπαγγελματική και επαγγελαμτική εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς που αρμόζουν στις ανάγκες των μαθητών/τριών.
  2. Επαφή με το αντικείμενο κατάρτισης και τους χώρους παραγωγής του, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην τοπική αγορά.
  3. Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων μέσα από τα διδασκόμενα μαθήματα.
  4. Βίωση ομαδικής εργασίας.
  5. Ενίσχυση και ανάπτυξη της επιθυμίας για γνώση και εργασία.
  6. Ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων για αυτόνομη διαβίωση.
  7. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των μαθητών.
  8. Δημιουργία κλιματος αποδοχής και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα ΑΜΕΑ.

Η μεθοδολογία που ακολουθείτε βασίζεται στις αρχές της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και των αναγκών τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.