Στόχοι

Κύριοι τομείς διδασκαλίας:

  1.  Καλλιέργεια των αισθήσεων & των αντιληπτικών ικανοτήτων
  2.  Ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων
  3.  Εξοικείωση με τα υλικά
  4.  Βελτίωση της κινητικότητας
  5.  Απόκτηση γνώσεων, στάσεων σε σχέση με τη ζωή.

Δραστηριότητες